ARHIVĂ
  Arhiva anunțurilor și evenimentelor


Anunțul nr. 81 (15-12-2016)

  Anunt concurs post "sofer categoria B"

Anunțul nr. 80 (04-11-2016)

  Anunt concurs anunt  2 posturi ½ norma fiecare - medic  specialist neurologie, 1 post medic specialist pneumologie si 1 post Sef Sectie ATI I

Anunțul nr. 79 (21-10-2016)

  Anunt concurs referent RUNOS

Anunțul nr. 78 (21-10-2016)

  Rezultat concurs referent

Anunțul nr. 77 (11-10-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 02.11.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de referent in cadrul Serviciului R.U.N.O.S. – Biroul Resurse Umane
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplinește urmatoarele condiții generale conform Dispozitiei Primarului General nr. 1736 / 03.11.2015:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs sunt urmatoarele:

- Diploma de bacalaureat
- Experienta in domeniul Resurse Umane de minim 1 an
- Cunostinte medii de operare in Excel , Word
- Cursuri de calificare in domeniu

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

- 26.10.2016 data limita de depunere a dosarelor
- 02.11.2016 ora 10:00 proba scrisa
- 03.11.2016 ora 10:00 interviu

Candidatii trebuie sa obtina minim 50 puncte la proba scrisa pentru a sustine interviul.

Pentru inscrierea la concurs , candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Informatii la
telefon : 021 319.17.80
 

Anunțul nr. 76 (14-09-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 11 octombrie ora 13.00 proba scrisa pentru pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 50 posturi asistenti medicali, 19 posturi infirmiere, 4 posturi brancardieri, 1 post kinetoterapeut, 1 post registrator medical, 1 post baiesita, 1 post liftier, 2 posturi informaticieni. Posturile scoase la concurs, sunt pentru sectiile Bloc Operator Neurochirurgie si Anestezie si Terapie Intensiva. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile de la data publicari anuntului la sediul administratiei spitalului : telefon : 021 319.17.80
 

Anunțul nr. 75 (20-07-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 03.08.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post temporar de economist in cadrul Serviciului de Achizitii. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon :
021 319.17.80

  Anunțul nr. 74 (13-06-2016)

  Rezultat concurs asistenti, infirmiere si brancardieri

  Anunțul nr. 73 (13-06-2016)

  Rezultat pentru "Concurs post sef serviciu RUNOS"

  Anunțul nr. 72 (18-05-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 20.06.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de medic specialist gastroenterologie ½ norma. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la numarul de telefon: 021 319.17.80

  Anunțul nr. 71 (18-05-2016)

  Anunt "Concurs post sef serviciu RUNOS"

  Anunțul nr. 70 (17-05-2016)

  Anunt "Concurs posturi temporar vacante"

  Anunțul nr. 69 (11-05-2016)

  Anunt "ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE SPALATORIE SI CURATATORIE"

  Anunțul nr. 68 (19-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA Organizeaza in data de 29.04.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Financiar Contabil. Bibliografia concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la nr. de telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 67 (19-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA Organizeaza in data de 26-27.04.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de medic specialist chirurgie generala cu jumatate de norma. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon :
021 319.17.80

  Anunțul nr. 66 (19-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA realizeaza in premiera, prima operatie neurochirurgicala cu un pacient constient. detalii...

  Anunțul nr. 65 (07-04-2016)

  Anunt in vederea ocuparii a 2 posturi de medic specialist chirurgie generala.

  Anunțul nr. 64 (05-04-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 19.04.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post medic primar pneumologie .
Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 63 (08-03-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 23.03.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic primar chirurgie si a 1 post medic specialist chirurgie .
Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 62 (01-03-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 15.03.2016 la ora 13:30 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea, definitivarea pe post a urmatoarelor cadre medicale temporare : 12 posturi asistenti medicali generalisti, 1 post asistent medical farmacie , 3 posturi asistenti medicali laborator, 4 posturi registratori medicali, 8 posturi infirmiere, 3 posturi brancardieri , 1 post economist si 1 post informatician. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 61 (20-01-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 05.02.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a unui post de economist. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului. Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 60 (05-01-2016)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 14.01.2016 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi si anume:

 - 6 posturi de asistenti medicali
 - 2 posturi brancardier
 - 1 registrator medical.

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.
Informatii suplimentare la telefon : 021 319.17.80

  Anunțul nr. 59 (14-12-2015)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 17.12.2015 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 1 post de economist. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.

  Anunțul nr. 58 (24-11-2015)

SPITALUL CLINIC COLENTINA organizeaza in data de 08.12.2015 la sediul administratiei spitalului concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistenti medicali laborator, 1 post baiesita si 1 post economist. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului va fi afisata la avizierul spitalului.

Informatii suplimentare la telefon : 021/3191780

  Anunțul nr. 57 (26-08-2015)

  Anunt "SERVICII DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI BOLNAVILOR DIN SPITAL"

Referitor la anunt 1/26.08.2015

Servicii de preparare si servire a heanei bonlavilor din spital (Catering)

Data si ora limita de depunere a ofertelor este 07.09.2015 ora 11.00

Data si ora de deschidere a ofertelor este 07.09.2015 ora 11.30

  Clarificare anunt participare catering

  Anunțul nr. 56 (13-05-2015)

  Anunt "ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA"

  Anunțul nr. 55 (01-05-2015)

 ACNEEA TE DERANJEAZA?
Studiu clinic de dezvoltare al unui preparat antiacneic romanesc!
(Studiu clinic finalizat)

  Anunțul nr. 54 (10-04-2015)

 Anunt de participare - Achizitie publica de servicii de paza  CS

  Anunțul nr. 53 (22-01-2015)

  Program "ZILELE SPITALULUI COLENTINA" 17-18 februarie 2015.

  Anunțul nr. 52 (18-12-2014)

  Anunt "ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA"

  Anunțul nr. 51 (10-10-2014)

  Anunt "ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA"

  Anunțul nr. 50 (20-08-2014)

  Anunt "tematica pentru ocuparea postului de biolog serviciul de anatomie patologica"

  Anunțul nr. 49 (21-07-2014)

  Anunt "ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA"

  Anunțul nr. 48 (10-04-2014)

  Anunt de participare - Achizitie publica de servicii de paza

  Anunțul nr. 47 (08-04-2014)

  Anunt "SERVICII DE PREPARARE SI SERVIRE A HRANEI BOLNAVILOR DIN SPITAL"

  Anunțul nr. 46 (31-03-2014)

  Anunțul nr. 45 (28-03-2014)

  Anunțul nr. 44 (25-03-2014)

  Anunțul nr. 43 (21-03-2014)

  Anunțul nr. 42 (14-03-2014)

  Anunțul nr. 41 (10-03-2014)

  Anunțul nr. 40 (19-02-2014)

  Anunțul nr. 39 (22-01-2014)

          Pentru a salva viata unui om, sunt medici care pun mai presus actul medical decat confortul personal, care isi asuma riscuri fara sa se gandeasca la vreo rasplata.
          Medicii din echipele de transplant nu au nopti, nu au o viata tihnita dar sunt disponibili oricand sa-si riste viata pentru a salva o alta viata.
          Echipa de medici ai Spitalului Clinic Colentina isi exprima prin acest mesaj, solidaritatea si respectul pentru munca pe care o depun, regretele pentru tragedia petrecuta in 21.01.2014 zona Belis (judetul Cluj) si speranta ca pe viitor nu vor mai interveni alte astfel de evenimente.

  Anunțul nr. 38 (31-10-2012)

 Spitalul Cinic Colentina organizeaza în data de 21-11-2012 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
            - asistent medical;
            - personal auxiliar

  Anunțul nr. 37 (04-09-2012)

          Spitalul Clinic Colentina organizeaza in perioada 23-24 noiembrie 2012 primul curs de dermatoscopie cu participare internationala intitulat: DERMOSCOPY: GETTING CLOSER TO REALITY.

  Anunțul nr. 36 (30-08-2012)

 Anunt - procedura de atribuire (servicii de spalatorie si curatatorie uscata)

  Anunțul nr. 35 (28-05-2012)

          În data de marti 28 mai 2012 edilul șef al capitalei Domnul Sorin OPRESCU a efectuat o vizita de lucru in cadrul spitalul nostru.

  Anunțul nr. 34 (28-05-2012)

           Spitalul clinic Colentina a inaugurat in data de 28 mai 2012 sectia de urologie. Este o sectie nou creata cu o capacitate de 25 de paturi din care 10 paturi sunt pentru terapie intensivă. Sectia are un bloc operator cu doua sali unde vor fi realizate interventii chirurgicale urologice de orice complexitate. Aici se vor realiza investigatii endourologice si interventii minim invazive, punctii renale, interventii la tumori renale mici si orice tip de litiaze a precizat seful sectiei, dr. Cauni Victor. Sectia va fi functionala incepanad cu data de 1 iunie 2012.

  Anunțul nr. 33 (11-04-2012)

 Anunt de participare - Achizitie publica de servicii de paza

  Anunțul nr. 32 (17-01-2012)

 Anunt de participare - Achizitie publica de servicii medicale imagistice*
 * Notificare: "La prezentul anunt se modifica urmatoarele date calendaristice:
 - la puntul 4 se prelungeste perioada de la 03.02.2012 pana pe data de 10.02.2012;
 - la puntul 7 se prelungeste perioada de la 03.02.2012 pana pe data de 10.02.2012.
   Restul informatiilor raman neschimbate.

  Anunțul nr. 31 (05-01-2012)

          Spitalul Clinic Colentina lanseaza primul portal medical mobil al unui spital de stat, portal dedicat pentru accesare de pe echipamentele mobile. O parte din informatiile din acest site pot fi consultate si pe echipamente mobile (ex: telefon mobil sau palm "PDA") si poate fi accesata direct de la adresa http://m.spitalulcolentina.ro/

  Anunțul nr. 30 (12-05-2011)

ANUNT PUBLIC

La procedura de autorizare

            SPITALUL CLINIC COLENTINA, cu sediul in sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu C.U.I nr. 4283929, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitate de asistenta spitaliceasca desfasurata in sos. Stefan cel Mare, nr. 19-21, sector 2, Bucuresti.
            Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii – in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
          Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

  Anunțul nr. 29 (07-03-2011)

          In cadrul spitalului va functiona cel mai mare centru de cercetare medicală multidisciplinară din România, investiția va avea o durata de executare de nouă luni, având valoarea de peste 17 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene.
         
Centrul va beneficia de dotare și tehnologie de ultimă generație cu peste 300 de echipamente si dispozitive medicale cu un cost de aproximativ 9,8 milioane de euro. Aparatura medicală achizitionată va fi destinată mai multor specialităti medicale de la cardiologie la alergologie si dermatologie. Astfel, se vor achizitiona 37 de aparate de electrocardiografie, 36 de aparate pentru investigatii alergologice, 8 ecografe si aparate de imagistică, 14 echipamente de imagistică cu rezonantă magnetică si de tomografie, 18 aparate de endoscopie si endochirurgie, 10 aparate pentru onco-dermatologie, 55 echipamente pentru pregătire probe histopatologie si citopatologie, dar si 16 echipamente pentru recuperare neuromotorie.            În unitatea de cercetare vor fi realizate investigații de mare complexitate, printre care cele pentru depistarea precoce a cancerului, dar și de monitorizare a efecienței tratamentului acestei maladii care afectează tot mai multe persoane. Astfel, centrul va beneficia de un Pet CT și un Spect CT, microscop electronic, echipamente pentru anatomia patologică și de un centru de cercetare cardiologică ultramodernă.
          Aparatura achizitionată va fi utilizată atât în activitatea de cercetare medicală, cât si la diagnosticarea pacientilor. Toată aparatura se va afla în acest centru, iar pacientii, în functie de necesităti, vor fi trimisi pentru investigatii in acest centru.
          Lucrările care au început în 1 martie vor dura nouă luni. În această perioadă vor fi realizate lucrări de reabilitare, consolidarea și modernizare a clădirii în care va funcționa noul centru de cercetare medicală. Centrul va fi realizat în cadrul unui proiect de cercetare din fonduri europene obținut de Spitalul Clinic Colentina. Mai multe detalii puteti afla accesand site-ul proiectului www.cdpcolentina.eu

  Anunțul nr. 28 (15-04-2011)
 Anunt de participare - Achizitie Publica Servicii Medicale de Nefrologie

  Anunțul nr. 27 (16-12-2010)
 Anunt de participare - Achizitie Publica Servicii de Asistenta Juridica

  Anunțul nr. 26 (26-10-2010)
 Anunt de participare la licitatie deschisa: "Inchiriere spatiu"

  Anunțul nr. 25 (11-10-2010)
Spitalul Clinic Colentina scoate la concurs urmatoarele posturi vacante

- 4 posturi asistent medical generalist;
- 1 post personal auxiliar.
Concursul are loc in data de 27.10.2010 orele 13:00 in amfiteatrul pavilionului de Neurologie.
Inscrierile se fac la sediul institutiei din Sos. Stefan cel Mare nr. 19-21 in termen de 5 zile.

  Anunțul nr. 24 (30-09-2010)
 Prevederile HG 497/2010 cap. 6 privind Regulamentul de Organizare si Desfășurare a Examenelor

  Anunțul nr. 23 (16-09-2010)
 Anunt de participare la licitatie deschisa: "Inchiriere spatiu activitate medicala de diagnostic"

  Anunțul nr. 22 (14-07-2010)
 Anunt de participare la licitatie deschisa: "Inchiriere spatiu"

  Anunțul nr. 21 (07-05-2010)
Competiție proiecte comune Institutul de Fizică Atomică (IFA) și Comisariatul pentru Energie Atomică

  Anunțul nr. 20 (06-05-2010)
Programul Congresului AMR 2010

  Anunțul nr. 19 (22-03-2010)
 Anunt de participare la licitatie deschisa: "Inchiriere spatiu"

  Anunțul nr. 18 (11-03-2010)

  Anunțul nr. 17 (15-01-2010)
            Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009

  Anunțul nr. 16 (08-01-2010)
            Catre sefii de sectii clinice si medicii cercetatori.
          Competitia 2009-2010 in cadrul Programelor "IDEI" si "RESURSE UMANE", lansate de CNCSIS-UEFISCSU.

  Anunțul nr. 15 (20-12-2009)
 Spitalul Clinic Colentina face urmatorul anunt: "Achizitie publica de servicii Asistenta Juridica"

  Anunțul nr. 14 (20-12-2009)
 Spitalul Clinic Colentina face urmatorul anunt: "Achizitie publica de servicii de comunicare"

  Anunțul nr. 13 (02-11-2009)
            Spitalul Clinic Colentina organizeaza licitatie deschisa in vederea achizitiei de hrana si servicii de preparare si servire a hranei bolnavilor din spital...

  Anunțul nr. 12 (20-06-2009)
 
Detalierea cheltuielilor Spitalului Colentina pe capitole, părți, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate.

  Anunțul nr. 11 (30-09-2009)
            Spitalul Clinic Colentina organizeaza licitatie deschisa in vederea achizitiei de servicii medicale paraclinice cod CPSA 8690...

  Anunțul nr. 10 (29-09-2009)
            In data de marti 29 septembrie 2009 edilul sef al capitalei Domnul Sorin OPRESCU a efectuat o vizita de lucru in cadrul spitalul nostru...

  Anunțul nr. 9 (20-06-2009)
 
Detalierea cheltuielilor Spitalului Colentina pe capitole, părți, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate.

  Anunțul nr. 8 (18-06-2009)

  Anunțul nr. 7 (30-04-2009)
 
Portofoliul de medicamente al Spitalului Clinic Colentina pentru anul 2009.

  Anunțul nr. 6 (10-04-2009)
 
Datoriile Spitalului Clinic Colentina la data de 31-03-2009

  Anunțul nr. 5 (01-01-2009)
            Au fost scoase la concurs și următoarele posturi conform anunțului existent la avizierul unității sanitare:

personal T.E.S.A. - referent;
                              - funcționar;
                            
 - inginer 1A;
                            
 - statistician.

  Anunțul nr. 4 (24-09-2008)
            În data de marți 23 septembrie 2008 au avut loc concursuri de angajări pentru următoarele posturi:

personal medical  - asistenți medicali;
personal
 auxiliar  - registratori, brancardieri, infirmiere;

  Anunțul nr. 3 (18-06-2008)
Analiza comparativă a prețurilor pentru licitația deschisă din data de 17-06-2008.

ANEXA 1

  Anunțul nr. 2 (15-01-2008)
            În data de 14-01-2008 a avut loc deschiderea "Centrului Medical de Excelență pentru tratamentul pacienților ce suferă de poliartrită reumatoidă și artropatie psoriazică". Pentru mai multe informații apăsați aici.

  Anunțul nr. 1 (20-08-2007)
            Spitalul Cinic Colentina a organizat în perioada august - decembrie 2007 concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

            - asistent medical;
            - registrator medical;
            - infirmieră;
            - asistent DDD;
            - telefonist;
            - curier;
            - liftier.


Legendă:
  - acest semn vă indica faptul ca la dreapta există un desen sau un text automatizat.